Spring naar inhoud

Voorwoord

Voorwoord

In de samenleving heeft VNN ook in 2020 waarde toegevoegd als gespecialiseerde zorgaanbieder die complementair is aan het zorglandschap in de drie noordelijke provincies. VNN werkt als categorale zorgaanbieder actief samen met ketenpartners uit verschillende zorgdomeinen: welzijn, GGZ, somatiek en forensisch. VNN levert integrale verslavingszorg en de cliënt kan drempelloos door het zorgaanbod van VNN bewegen, ongeacht de ernst van de problematiek, een forensische titel of de financieringsvorm van de zorg. Hierbij draagt VNN bij aan verbeterde kwaliteit van leven, veiligheid, gezonde leefstijl en gezond opgroeien. VNN werkt vanuit een holistische, meervoudige kijk op de mens waarbij we uitgaan van wat mogelijk is in plaats van wat niet kan. Dit is terug te zien in de werkwijze die gebaseerd is op Oplossingsgericht Werken, Persoonlijk Leiderschap en Lean. Deze manier van werken is de kracht van VNN, van de medewerkers die betrokken en betrouwbaar hun werk met veel inzet hebben verricht.

Medewerkers hebben in 2020 laten zien door oplossingsgericht te werken en het toepassen van persoonlijk leiderschap adequaat te kunnen handelen in het zo veel mogelijk voorkomen van de verspreiding van COVID-19 en tegelijkertijd zorg te dragen voor continuïteit van zorg. Dit is een groot compliment voor allen die zich voor de cliënten en de organisatie hebben ingezet. De functionaliteit van beeldbellen met cliënten werd ingezet als het moest en waar het kon vond zoveel mogelijk face tot face contact plaats. Voor veel medewerkers werd hun thuis ook een plek van waaruit (veelvuldig) gewerkt werd; voor de één zeer welkom en voor de ander meer belastend. Ook hierin is VNN een lerende organisatie en willen we behouden wat werkt en daarin het positieve van de in dit bijzondere jaar geleerde lessen blijven benutten.

VNN heeft het afgelopen jaar ingezet op het realiseren van verbeteringen binnen haar drie kerntaken: zorg/dienstverlening, onderwijs en onderzoek. Onze hoofdtaak is het leveren van zorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Belangrijk hierbij is de doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en informatieveiligheid. De basis voor goede zorg is en blijft de kwaliteit van de zorgrelatie tussen de behandelaar en cliënt. VNN heeft zich ten doel gesteld haar (zorg)processen te blijven verbeteren en wachttijden zo veel als mogelijk te reduceren. In 2020 zijn daarvoor verschillende initiatieven gestart en ook resultaten in behaald.

Een gezonde financiële positie blijft onverminderd belangrijk voor de continuïteit, maar ook om te kunnen blijven investeren en door te ontwikkelen. VNN sluit af met een positief resultaat in een jaar waarin de gevolgen van COVID-19 nadrukkelijk merkbaar zijn geweest. Zo was het o.a. noodzakelijk versnelde investeringen te doen op het gebied van ICT(-middelen). De impact van de noodzakelijke COVID-19 maatregelen was vooral zichtbaar binnen de zorgverlening.  Zo hebben er o.a. minder klinische opnamen plaatsgevonden en was er ook minder opname capaciteit binnen de klinieken beschikbaar. Mede daardoor en door de maatregelen zelf was het noodzakelijk ambulante behandelingen op onderdelen te intensiveren. Met aanpassingen in het zorgproces was het mogelijk continuïteit van zorg te realiseren. 

Er is in 2020 hard en intensief gewerkt onder andere omstandigheden dan we in voorgaande jaren gewend waren. Het directieteam en de Raad van Bestuur is trots op iedereen die heeft bijgedragen aan de resultaten die we met elkaar hebben weten te behalen. “Perspectief bieden op een ander leven” is onderdeel van de missie van VNN. Ten tijde van dit schrijven ontstaat er perspectief op weer andere omstandigheden met minder beperkingen vanwege COVID-19. In de situatie van 2020 met alle onzekerheden en veranderende omstandigheden van dien heeft VNN laten zien veerkrachtig te zijn. Dat geeft een groot vertrouwen voor de toekomst om de uitdagingen aan te kunnen gaan en te kunnen blijven bouwen aan goede zorg voor onze cliënten.

dr. Gerard C. Niemeijer

Voorzitter Raad van Bestuur VNN

Over dit verslag

Dit is het geïntegreerde jaarverslag van VNN. In dit verslag wil VNN stil staan bij de zorgverlening aan haar cliënten, de bedrijfsvoering, visie en missie en bereikte resultaten. Met dit verslag heeft VNN als doel inzicht te geven in de ontwikkeling van VNN als organisatie en haar dienstverlening. Het voeren van de dialoog en kritische reflectie is een belangrijk gehanteerd instrument binnen VNN. Hiervan is bij de totstandkoming van dit jaarverslag dankbaar gebruik gemaakt en dit verslag kan ook weer leiden tot het verder voeren van zowel de interne als externe dialoog .
VNN hanteert het INK-managementmodel als model voor analyse en bevordering van kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit jaarverslag volgt in hoofdlijnen de verschillende gebieden van het INK-model. Dit model werkt vanuit de visie dat mensen niet de organisatie vormen, maar de organisatie zijn. De centrale doelstelling van VNN in 2020 was: 

‘We bieden de beste kwaliteit, benutten de capaciteit maximaal, we groeien met 3% en schrijven dit goed op” 

Hierbij is VNN met overtuiging blijven doen waar VNN goed in is. Wat goed is, ligt voor VNN in het midden van ‘Kwaliteit van Zorg’, ‘Passie van medewerkers’ en ‘Financieel gezonde situatie’.

Dit jaarverslag begint met een voorwoord van Gerard Niemeijer, sinds 1 december 2020 voorzitter Raad van Bestuur (RvB), gevolgd door een kort overzicht ‘VNN 2020 in vogelvlucht’. 
Een jaarverslag is vooral terugkijken naar de behaalde resultaten maar kan niet zonder het perspectief van visie en ambitie. In de hoofdstukken 3 en 4 is het profiel van VNN beschreven.  Onderdeel hiervan zijn de ambitie, kernwaarden en visie op zorg van VNN. 

In hoofdstuk 5 is beschreven op welke wijze de Raad van Toezicht (RvT) toezicht houdt op het realiseren van de ambitie en het door ontwikkelen van VNN als zorgorganisatie. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt ingegaan op aspecten van cliëntenzorg binnen de verschillende regio’s, medewerkers, management van processen en ontwikkelingen. De jaarrekening is in hoofdstuk 11 opgenomen. 
 

Volgend hoofdstuk: 1 Het jaar 2020 in Vogelvlucht