Spring naar inhoud

Visie en Missie VNN

3.1 Visie op zorg en behandeling

VNN biedt mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. VNN wil dit bereiken door de cliënt en het netwerk centraal te stellen. Daarbij werkt VNN goed samen met andere organisaties zodat cliënten optimale steun en zorg krijgen om weer zelfstandig aan de samenleving deel te kunnen nemen en door de overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken.

Het zorgaanbod van VNN is gebaseerd op een holistische mensvisie. VNN heeft een meervoudige en holistische kijk op de mens: de mens is een biologisch, psychologisch, sociaal en zingevend wezen. Ieder mens geeft op persoonlijke wijze betekenis en invulling aan het leven. VNN ziet mensen als zelfstandige deelnemers aan de samenleving. Iedereen in onze maatschappij kan verslaafd raken waarbij een verslaving deze zelfstandigheid ernstig kan beperken.

Bij verslaving is het van belang om het individuele verhaal van de mens in kaart te brengen en daarbij dus aandacht te hebben voor de biologische, psychische, sociale en zingevende factoren. Vanuit deze meervoudige kijk op de mens proberen de behandelaren van VNN zicht te krijgen op wat de beste aangrijpingspunten zijn waarmee mensen weer perspectief kunnen krijgen op een ander leven. Deze kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld medicatie en training van hersenprocessen, traumabehandeling of cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en training voor naasten tot herontdekken van waarden en motiverende gespreksvoering. Goede zorg en behandeling binnen VNN wordt dan ook altijd vanuit een multidisciplinair team geboden.

Behandeling binnen VNN is gericht op herstel van de cliënt en zijn of haar systeem. Herstel kan volledige abstinentie maar ook stabilisatie betekenen. Herstel gaat niet alleen over functioneel herstel, genezing, maar ook over sociaal en maatschappelijk herstel door participatie in de samenleving. Centraal staat kwaliteit van leven. De leefwereld, het levensverhaal, de wensen en de prioriteiten van de persoon zijn leidend. Evenals de eigen krachten en eigen ervaringskennis en hulpbronnen in de directe omgeving. Een ander kenmerk van herstel ondersteunende zorg is de gelijkwaardigheid in de relatie tussen hulpverlener en cliënt, waarbij naast de beschikbare professionele kennis de kennis en ervaringen van de persoon zelf een belangrijke rol spelen bij het hervinden van eigen veerkracht. Voor beleid en professioneel handelen put VNN dan ook altijd uit drie bronnen: professionele standaarden, wetenschappelijk onderzoek en ervaringsdeskundigheid.

3.2 Missie van VNN

De missie van Verslavingszorg Noord Nederland is: Perspectief bieden op een ander leven. Deze missie betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. VNN draagt hieraan bij door de uitvoering van de volgende kerntaken:

 • Behandeling, begeleiding en verzorging van patiënten/cliënten;
 • Preventie en dienstverlening;
 • Verslavingsreclassering;
 • Begeleiding bij wonen;
 • Casemanagement, (F)ACT;
 • Sociale verslavingszorg en OGGz;
 • Uitvoering van heroïne- en methadonbeleid;
 • Opleiden van specifieke beroepsgroepen in de GGZ;
 • Uitvoeren van onderzoek.

3.3 VNN als lerende organisatie

De visie op zorg en behandeling, de kernwaarden, de visie en missie bepalen de koers en identiteit van VNN. De besturingsfilosofie geeft aan langs welke weg we die koers en bijhorende doelen willen realiseren. De besturingsfilosofie van VNN, op welke wijze VNN de doelen wil realiseren, is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 • Beperken van de verticale sturing en dus alles wat horizontaal georganiseerd kan worden ook horizontaal organiseren.
 • Richting aangeven, ondersteunen en faciliteren
 • Waarderend organiseren en meer doen van wat werkt.

VNN wil zich organiseren rondom de bedoeling: het behandelen van mensen met een verslaving, gericht op individueel en sociaal en maatschappelijk herstel. De besturingsfilosofie is primair gericht op het ondersteunen van hulpverleners om het beste uit de behandeling voor de cliënten halen. Dat betekent zoveel mogelijk ruimte en verantwoordelijkheid bij de mensen die het dichtst bij de cliënten staan; de hulpverleners.

De visie, organisatiestructuur en werkkaders zoals het meerjarenplan en jaarplan worden in dialoog in relatief grote groepen (50 deelnemers) voorbereid en uiteindelijk door het DT (directieteam) en de bestuurder vastgesteld. Binnen de vastgestelde kaders kan ieder team gezamenlijk met collega’s invulling geven aan de wijze waarop de gestelde doelen worden gerealiseerd. Op deze manier geven we invulling aan gedeeld leiderschap. De lijnen staan vast, maar het inkleuren gebeurt door individuen en teams en die mogen dus van elkaar verschillen. Het zwaartepunt ligt op de horizontale lijnen. Alles wat horizontaal georganiseerd kan worden, organiseren we ook horizontaal. Maar VNN is geen radicale zelfsturende organisatie. Vanuit het vertrekpunt van horizontaal sturen doen we wat werkt en zijn we er niet op uit vast te houden aan een concept dat op bepaalde plaatsen in de organisatie niet (meer) werkt. Als een team of groep tijdelijk meer verticale sturing nodig heeft, wordt dat geboden. Maar wel altijd met het doel voor ogen dat professionals, staf en leidinggevenden zoveel mogelijk weer de eigen verantwoordelijkheid nemen en regie voeren om de resultaten voor cliënten en de doelen van de organisatie te bereiken.

Bij het ondersteunen en faciliteren van mensen omarmt VNN de principes van de lerende organisatie door praktijk, opleiding en (evaluatie) onderzoek aan elkaar te verbinden. Door te leren kan de organisatie zich steeds verder ontwikkelen in haar manier van zorg verlenen en organiseren van die zorg. VNN wil dit doen door waarderend te organiseren. Stoppen met dingen die niet werken en meer doen van wat werkt en gericht op meer betrokkenheid voor succes en duurzaam resultaat. Persoonlijk Leiderschap staat daarbij centraal. Dat zien wij als een proactieve houding, gericht op samenwerken en denken en werken vanuit synergie. Daarnaast hanteren we de werkwijze van Oplossingsgericht Werken (OGW).Belangrijk uitgangspunt van OGW is dat niet het defect of tekort vertrekpunt is, maar dat wat wel mogelijk is. Dat wordt benadrukt en uitgebouwd. Hierdoor krijgt de betrokkene zelf weer (meer) de regie over zijn of haar leven. De werkprocessen binnen de organisatie proberen we zo in te richten dat er sprake is van steeds betere (groei van) kwaliteit met zo min mogelijk verspilling zoals transactiekosten, wachttijden of onnodige bureaucratie. Daarbij benutten we de inzichten uit de Lean-benadering.

Volgend hoofdstuk: 4 Raad van Toezicht