Spring naar inhoud

Profiel VNN

2.1 Ambitie en kernwaarden

VNN wil zorgen voor goede verslavingszorg, beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft in Noord-Nederland. VNN wil erkend zijn als dè expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische co- morbiditeit. VNN biedt met haar netwerkpartners efficiënt de meest effectieve zorg, voor alle mensen met verslavingsproblemen die zorg behoeven en is baanbrekend op het gebied van transgenerationele verslaving.

De kernwaarden van VNN maken duidelijk waar VNN voor wil staan. Deze kernwaarden vormen de leidraad bij alles wat VNN doet, geven richting aan beleid en zijn bepalend voor identiteit, organisatiecultuur en de samenwerking met anderen. VNN heeft vijf kernwaarden:

  • Betrokken
  • Betrouwbaar
  • Beschikbaar
  • Zichtbaar
  • Steeds beter

2.2 VNN

VNN is een niet-commerciële stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Verslavingszorg Noord Nederland. VNN kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een directieteam bestaande uit regiodirecteuren en stafdirecteuren. VNN werkt conform de “Governancecode Zorg”. Daarbij zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vastgelegd in statuten en reglement Raad van Bestuur en reglement Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. VNN hanteert een gestructureerde beleids- en besturingscyclus waarbij het INK-model als toetsingskader voor de besturing wordt gehanteerd. In- en externe belanghebbenden oefenen invloed uit op de zorg, dienstverlening en de koers van de zorgorganisatie via een Medezeggenschapsraad (Ondernemingsraad) en een Cliëntenraad.

2.3 INK-model

VNN hanteert het INK-managementmodel als model voor analyse en bevordering van kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering. Het INK-model vormde, evenals voor het jaarplan 2019, de basis voor het jaarplan 2020. In 2019 heeft VNN zich als doel gesteld de komende jaren meer te focussen op verbetering van de interne processen. Deze verbeteringen moeten de komende jaren leiden tot verbetering van de integrale kwaliteit van zorg en het nog verder verbeteren van de efficiëntie van zorg. VNN heeft meer de focus gelegd om meer proces-georiënteerd te zijn, de volgende trede van de INK-ladder. VNN combineert het INK-model gezamenlijk met de Plan-Do-Check-Act-cyclus voor continue verbetering.  

Volgend hoofdstuk: 3 Visie en Missie VNN