Spring naar inhoud

Medewerkers

6.1 Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van VNN:

  • is in het belang van de werknemers een betrokken, betrouwbare, transparante en proactieve overlegpartner met oog voor het bedrijfsbelang;
  • streeft naar optimale betrokkenheid en medezeggenschap voor werknemers: werknemers doen, denken, praten, beslissen en adviseren mee.

De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de werknemers van VNN in het overleg met de Raad van Bestuur. De Medezeggenschapsraad oefent invloed uit op zowel het beheerbeleid (wijze van organiseren, sturen en scheppen van voorwaarden) als op het inhoudelijk beleid (keuzes met betrekking tot zorginhoud en hulpaanbod). De Medezeggenschapsraad doet zijn werk vanuit het perspectief van werknemers en vanuit het belang dat werknemers hebben, daarbij het bedrijfsbelang niet uit het oog verliezend.

2020 was een jaar waarin er plotseling veranderingen in ons leven waren op alle vlakken. We gingen veel meer digitaal werken, er kwam een Corona-werkgroep en de afstand onderling werd letterlijk groter (ten minste anderhalve meter). Als dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad kregen we vanuit de Medezeggenschapsraad voor die eerste weken het mandaat om snel te kunnen handelen. In die eerste fase was er bijna dagelijks contact met de Raad van Bestuur en directie over regels, beleid en in te zetten koers. Gaandeweg ervaarden wij dat, nadat de eerste noodzakelijke stappen waren gezet, de Corona-werkgroep wel erg veel beslissingen nam. Wij hebben daarop het mandaat van de Corona-werkgroep ter discussie gesteld en verzocht om ook de ‘normale’ bestuurlijke lijnen weer te gaan volgen.

Een groot deel van het jaar zijn wij in gesprek geweest met de Raad van Bestuur om te komen tot een goede thuiswerkregeling. Het thuiswerken is inmiddels, door de maatregelen, geen vrijwillige keuze meer. Deze regeling is er tot onze teleurstelling nog steeds niet. Wel zijn er enkele eenmalige gebaren geweest vanuit de werkgever, € 100,00 eenmalige vergoeding en een extra gevuld pakket met kerst. Wij hebben ons nu op het standpunt gesteld dat de regeling die gaat komen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in gaat. We gaan ervan uit dat de regeling in het eerste kwartaal van 2021 gereed is.

2020 was ook het jaar van de wisselingen. Wisselingen op allerlei lagen binnen VNN alsook in onze Medezeggenschapsraad. In maart zijn we van start gegaan als nieuwe Medezeggenschapsraad met 4 nieuwe leden.

Het feit dat collega’s VNN verlaten, alhoewel het natuurlijk mooi is dat collega’s zich ontwikkelen en doorgroeien naar andere functies, baart ons zorgen. Er is grote krapte op de banenmarkt en we zien veel goede collega’s vertrekken. Hoe zorgt VNN ervoor een aantrekkelijke organisatie te blijven (binden en boeien). Een vraag die wij zullen blijven volgen.

Medezeggenschapsraad in de regio’s van VNN

Friesland

2020 was voor de regiocommissie Fryslân een bijzonder jaar. Vooral van invloed was de nieuwe samenstelling van de MR en de regiocommissie. Het opstarten van de hernieuwde MR, binnen de beperkingen  door de COVID-19 crisis, heeft veel tijd en energie opgeslokt.

Hierdoor is het commissiewerk pas na de zomervakantie echt van de grond gekomen. Regulier is er overleg met de regiodirecteur.

Onderwerpen die in 2020 in de regio o.a. aan de orde zijn geweest zijn:

  • Het contact met de achterban
  • De nieuwe polikliniek in Sneek
  • De krapte aan parkeerplekken in Heerenveen
  • De samenwerking GGZ Friesland

Groningen & Drenthe

Ook de regio commissies Groningen en Drenthe hebben contact onderhouden met de betreffende directeuren.

In het contact met de achterban hebben deze regio’s hinder ondervonden van COVID-19 en de wisseling van leden door vertrekkende collega’s en het langdurig uitvallen van collega’s door ziekte.
 

6.2 Personeel & Organisatie

De omvang van het personeelsbestand is in 2020 stabiel gebleven. In december 2020 waren er 1020 medewerkers (844 fte) in dienst.

Vacatures

In 2020 heeft VNN in totaal 196 vacatures open gesteld, waarvan 168 cliëntgebonden functies. Ongeveer een derde van deze vacatures is vervuld door interne medewerkers. Dit ligt in lijn met 2019. Moeilijk vervulbare vacatures binnen VNN zijn vooral de regiebehandelaarsfuncties. Hiervan is een aantal vacatures vervuld door interne medewerkers na een opleidingstraject.

Opleidingsplekken

In 2020 heeft VNN geworven voor 18 opleidingsplekken: voor verslavingsarts, verpleegkundig specialist somatiek, verpleegkundig specialist ggz, verpleegkundige hbo, leefstijlcoach, gz-psycholoog en klinisch psycholoog. De meeste van deze opleidingsplekken zijn vervuld door interne kandidaten.

In samenwerking met ZorgpleinNoord en de andere noordelijke GGZ-organisaties is in 2020 een start gemaakt met de campagne om het werken binnen de GGZ onder de aandacht te brengen, specifiek voor studenten HBO-Verpleegkunde en specialisten in opleiding. Daarnaast werkt VNN nauw samen met de onderwijsinstellingen, onder andere bij de ontwikkeling van de minor verslavingskunde.   

Stageplekken

Ook in COVID-19 tijden is het van belang dat toekomstige professionals binnen VNN de gelegenheid blijven krijgen om praktijkervaring op te doen door middel van stages. In 2020 hebben 53 studenten een praktijkstage gelopen binnen VNN. Om zoveel mogelijk geïnteresseerde basisartsen kennis te laten maken met het werken binnen de verslavingszorg is dit jaar het aantal coschappen binnen VNN uitgebreid.

Leren & ontwikkelen

Door COVID-19 stond in 2020 digitaal leren en ontwikkelen centraal bij opleidingen. Veel fysieke trainingen zijn omgezet naar online trainingen en het aanbod van digitale leerproducten is vergroot. Dit zal in 2021 verder ontwikkeld en uitgebreid worden.

Verzuim

Het verzuim is in 2020 ten opzichte van 2019 gedaald en kwam uit op 5,23%. VNN was daarmee een van de drie best presterende organisaties in de branche/de GGZ. VNN gaat bij de verzuimbegeleiding uit van het gedragsmodel.

 SAS-beleid

Tijdens de eerste COVID-19 golf in maart 2020 werd de anderhalvemetersamenleving het ‘nieuwe normaal’. Om de door de overheid afgekondigde maatregelen binnen onze organisatie vorm te geven, en ons zorgaanbod zo goed als mogelijk te kunnen blijven bieden, is in samenwerking met de corona-werkgroep, MR, de VGW-commissie en medewerkers het SAS-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit SAS-beleid omvat de volgende pijlers:

Spreiding – door te spreiden neem het risico op besmetting af.

Afstand – wanneer ontmoetingen plaatsvinden, is dat op tenminste 1,5 meter afstand.

Schoonmaak – extra hygiënemaatregelen worden in acht genomen om kruisbesmetting te voorkomen.

Per pijler zijn maatregelen opgesteld die bijdragen aan het voorkomen van besmetting. Een tijdelijk hiertoe aangestelde kwartiermaker heeft samen met management en teams per locatie de mogelijkheden én onmogelijkheden geïnventariseerd, wat er nodig was aan materialen en voorzieningen en in samenspraak met leden van de VGW-commissie en de teams het SAS-beleid overal zo goed als mogelijk doorgevoerd.

VNN volgt de richtlijnen die vanuit het RIVM en de Nederlandse GGZ uitgebracht worden.

In het najaar is het SAS-beleid van VNN geëvalueerd door middel van COVID-19 vragen uit de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). De resultaten van de evaluatie lieten zien dat VNN in control is wat betreft de uitvoering van het SAS/COVID-19 beleid.

Medewerkersonderzoek

De respons van het 2e medewerkersonderzoek betrof 63%. De algemene tevredenheid van de medewerkers gaf een score van 7.4. De belangrijkste thema’s om aan te werken binnen de organisatie zijn: opleidingsmogelijkheden voor medewerkers, samenwerking en veiligheid.

Thuiswerken

In 2020 hebben veel medewerkers thuis werkzaamheden moeten verrichten. Er is extra aandacht besteed aan de gevolgen van thuiswerken, zoals minder onderling contact.

Medewerkers zijn geïnformeerd over het ergonomisch instellen van een werkplek thuis en het vóórkomen van klachten bij langdurig beeldschermwerk. Daarnaast zijn medewerkers gestimuleerd hoe zij de balans tussen werk en privé zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.

Volgend hoofdstuk: 7 Innovatie en maatschappelijke context